Shund

מאַריע

מאַריע
מאַריע
Marye
אַ סקיצע צוגעשיקט צו אונזער קאָנקורס אױף כאַראַקטער־פּאָרטרעטען פון אונזער אַלטער הײם
אַ סקיצע צוגעשיקט צו אונדזער קאָנקורס אױף כאַראַקטער־פּאָרטרעטן פֿון אונדזער אַלטער הײם
A skitse tsugeshikt tsu undzer konkurs oyf kharakter-portretn fun undzer alter heym
skitse
Forverts
Sunday, March 15, 1931
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Sunday, March 15, 1931 top middle 9 6 adorned box 0 URL PDF