Shund

"קעצעלע"

"קעצעלע"
"קעצעלע"
"Ketsele"
(זײן קינדהײט און יוגענד און וויא אַזוי ער איז געקומען צו דער מדרגה צו זײן א בעל הבית פון אַ "קאַסטען" און צווײ ווײסע מײז."
(זײַן קינדהײט און יוגנט און ווי אַזוי ער איז געקומען צו דער מדרגה צו זײַן אַ בעל הבית פֿון אַ "קאַסטן" און צווײ ווײסע מײַז.)
(Zayn kindheyt un yugnt un vi azoy er iz gekumen tsu der madreyge tsu zayn a balabos fun a "kastn" un tsvey veyse mayz.)
ertseylung
Forverts
Forverts, NYC
Newspaper
Saturday, August 22, 1903 — Sunday, August 23, 1903
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Saturday, August 22, 1903 top right 5 2 plain 0 URL PDF
Sunday, August 23, 1903 top right 5 2 plain 1 URL PDF