Shund

ש. רוסיאַנאָוו

ש. רוסיאַנאָוו
S.
Rusyanov
ש.
רוסיאַנאָוו
No