Shund

זאַלקינד-זלמן שניאור

זאַלקינד-זלמן שניאור
Zalkind-Zalmen
Shneur
No