Shund

משה־יעקבֿ אַדערשלעגער

משה־יעקבֿ אַדערשלעגער
Moyshe-Yankev
Adershleger
משה־יעקבֿ
אַדערשלעגער
No