Shund

אַבֿרהם רײזען

אַבֿרהם רײזען
Avrom
Reyzen
אַבֿרהם
רײזען
No