Shund

בערל באָטוויניק

בערל באָטוויניק
Berl
Botvinik
בערל
באָטוויניק
No